👋
Hej, ljusentreprenör!
Registrera dig
Meddelande om cookies
Genom att acceptera alla cookies säkerställer du bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om cookies och hur du använder dem eller ändrar dina cookieinställningar.

Villkor

Läs villkoren noggrant innan du använder tjänsten

Senast uppdaterad: 27 september 2022

 1. Allmänt

Detta dokument innehåller: Truster Användningsvillkoren för faktureringstjänsten för lättföretagare i Oy och dess dotterbolag (nedan "Tjänsteleverantör") (nedan "Faktureringstjänst") och andra tjänsteleverantörer hos Tjänsteleverantören (alla dessa tjänster tillsammans nedan kallade "Tjänsten") (nedan "Användarvillkor"). Dessa användarvillkor definierar innehållet i avtalsförhållandet mellan tjänsteleverantören och tjänsteanvändaren (nedan "tjänsteanvändaren") samt rättigheterna och skyldigheterna mellan parterna.

 1. Upprättande av ett avtalsförhållande, ändringar och användarvillkor för separata tjänster

Ett avtal ingås mellan parterna när Tjänsteanvändaren registrerar sig som användare av Tjänsten och accepterar dessa Användarvillkor. Vid registreringen godkänner Tjänsteanvändaren dessa Användarvillkor och förbinder sig att följa dem när han eller hon använder Tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att utan föregående meddelande blockera, begränsa och ändra den tjänst som tillhandahålls tjänsteanvändaren. 

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra funktionerna i Tjänsten eller Användarvillkoren för att följa den praxis eller de officiella bestämmelser som gäller vid den aktuella tidpunkten. Ändringar i Villkoren träder i kraft när Tjänsteanvändaren har underrättats om dem. Användaren av tjänsten godkänner de ändrade användarvillkoren genom att fortsätta använda tjänsten. 

Tjänsten kan innehålla separata tjänster med egna mer specifika användarvillkor. Användarvillkoren för den separata tjänsten är i första hand giltiga och dessa användarvillkor utvidgar användarvillkoren för den separata tjänsten så att användarvillkoren för den separata tjänsten har företräde i händelse av en konflikt. Vid användning av en separat tjänst godkänner tjänsteanvändaren användningsvillkoren för den separata tjänsten.

 1. Avtalsförhållande

I avtalsförhållandet mellan Tjänsteleverantören och Tjänsteanvändaren ingår fakturering av Tjänsteanvändarens arbete, betalning av lön och andra separat definierade tjänster. Tjänsteanvändaren arbetar inte under Tjänsteleverantören. Avtalsförhållandet mellan Tjänsteleverantören och Tjänsteanvändaren är inte ett anställningsförhållande enligt 1 § i arbetsavtalslagen (2001:55) eller arbetspensionslagstiftningen, och inget anställningsavtalsförhållande skapas mellan parterna. Tjänsteanvändaren ansvarar för att gällande arbetarskyddsbestämmelser, arbetstidsbestämmelser och andra tillämpliga lagar och förordningar följs på arbetsplatsen.

Tjänsteanvändaren ingår ett uppdragsavtal med sin klient. Tjänsteleverantören är inte part i uppdragsavtalet och förbinder sig inte till något ansvar eller åtagande för utförandet av arbete eller fel. Det är tjänsteanvändarens ansvar att se till att det utförda arbetet följer de lagar och förordningar som gäller vid den aktuella tidpunkten. Den totala ersättningen för arbetet är alltid överenskommen och den ska vara på en acceptabel generell nivå som annars skulle betalas för arbetet. Tjänsteanvändaren måste säkerställa lagligheten och korrektheten i sitt arbete innan fakturan skickas.

 1. Använda tjänsten

Tjänsteleverantören förser användaren av tjänsten (fysisk person) med en plattform där det är möjligt att fakturera för utfört arbete och ta ut lönen från den betalda och/eller godkända fakturan.

Tjänsterna inkluderar t.ex.

 • Ansökan om att använda tjänsten
 • Funktioner och tjänster för lätta företagare i applikationen vid varje given tidpunkt
 • Support och instruktioner för att använda tjänsten
 • Skapa och skicka fakturor
 • Övervakning och indrivning av betalningar
 • Utbetalning av löner via faktura
 • Lönerapporter och aktuella arvoden och skatter i Finland.
 • Rese- och kostnadsersättningar i enlighet med Skatteförvaltningens gällande anvisningar och praxis
 • Omedelbart efter att fakturan har betalats
 • Garnering i enlighet med Kronofogdemyndighetens föreskrifter
 • Tillhandahållande av FöPL-försäkring samt innehållande och betalning av FöPL-avgifter i samband med löneutbetalning

 1. Transaktionsavgifter

Serviceavgiften kan bestå av ett fast månatligt abonnemangspris och/eller en avgift som tas ut för den momsfria betalningen av fakturan i enlighet med Tjänsteleverantörens prislista.

Alla avgifter anges i serviceprislistan. Genom att teckna sig för en månadsavgift eller skicka en faktura accepterar Tjänsteanvändaren betalning i enlighet med prislistan. 

 1. Försäkring

Tjänsteleverantören har försäkrat Tjänsteanvändaren med olycksfalls- och ansvarsförsäkring, om inte annat överenskommits. Försäkringarna gäller i enlighet med dina egna villkor. Användaren av Tjänsten är ansvarig för självrisken.

 1. Separata tilläggstjänster

I samband med sin tjänst kan tjänsteleverantören erbjuda separata tilläggstjänster, såsom FöPL-försäkring, betalkort, direktbetalning, direktbetalning och andra försäkringar. Tjänsteanvändaren kan välja sina egna tilläggstjänster och har möjlighet att acceptera eller inte acceptera tilläggstjänster.

 1. Räkningar och osäkra fordringar

Tjänsteleverantören skickar de fakturor som tjänsteanvändaren har gjort. I samband med att fakturan skickas har Tjänsteleverantören rätt att avvisa fakturan eller ändra fakturans uppgifter och belopp så att de till exempel motsvarar den moms som betalats för arbetet.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för fakturans kreditförluster, men erbjuder tjänster relaterade till insamlingen av fakturan i obestridd tillgänglig. 

 1. Tjänstens tillgänglighet

Tjänsteleverantören tillhandahåller Tjänsten för användning och underhåller Tjänsten så noggrant som möjligt. Tjänsteanvändaren har inte rätt till direkta eller indirekta kostnader som kan uppstå till följd av avbrottet eller avslutandet av tjänsten.

Tjänsteanvändaren är skyldig att omedelbart påpeka eventuella fel eller avbrott i tjänstens funktion för Tjänsteleverantören.

  

 1. Immateriella

Tjänsteanvändaren har aldrig rätt att använda Tjänsteleverantörens namn, logotyp eller färger i sitt eget arbete eller i sin marknadsföring, om inte annat överenskommits. Tjänsteanvändaren kan ange att han eller hon använder Tjänsteleverantören för att fakturera sitt arbete.

Tjänsteleverantören har inte rätt till Tjänsteanvändarens immateriella rättigheter och Tjänsteleverantören kan inte använda dem för något annat än genomförandet av Tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att använda Tjänsteanvändarens namn och produkter i marknadsföringen, om detta inte uttryckligen är förbjudet skriftligen. 

 1. Sekretess, personuppgifter, riktighet i information och användning av information

Tjänsteleverantören förbinder sig att använda konfidentiell information endast i syfte att tillhandahålla tjänsten och uppfylla officiella bestämmelser. Skyldigheten gäller även vid kontraktets slut.

Tjänsteleverantören har rätt att behandla de personuppgifter som mottagits i enlighet med gällande lagstiftning och sin integritetspolicy. Tjänsteleverantören har rätt att kontrollera att deras uppgifter är korrekta och att redigera och radera felaktiga uppgifter. Uppgifterna kan användas för profilering och tillhandahållande av ytterligare tjänster. 

Personuppgifterna bildar ett eget register och Tjänsteleverantören fungerar som registeradministratör.

 1. Skadestånd och kvittningsrätt

Om Tjänsteanvändaren orsakar tjänsteleverantören kostnader, har Tjänsteleverantören rätt att debitera eller kompensera tjänsteanvändarens direkta kostnader i sin helhet.  

Tjänsteleverantören ansvarar inte för systemfel eller saknade uppgifter. Tjänsteleverantörens eventuella skadeståndsansvar bildas i enlighet med lagstiftningen och indirekta kostnader ersätts inte.

 1. Tvistlösning och tillämplig lag

Eventuella tvister som gäller detta avtal eller Tjänsten och som inte kan lösas genom förhandlingar ska avgöras i Helsingfors tingsrätt. Detta avtal och tjänsten regleras av finsk lag.

 1. Villkorens språk

Det tillämpliga språket i villkoren är finska. Översättningar av villkoren tillhandahålls av kundtjänstskäl.

Beräkna lönen för en lätt entreprenör med en lönekalkyler

Vi betalar din lön efter att din kunds betalning har anlänt eller på den lönedag du väljer. Du kan också välja Direktlön, i vilket fall du får lönen till ditt konto samma dag utan att vänta på fakturans förfallodatum. Lönen kan också lämnas att höjas senare. Truster I 49 €/månadsplanen betalar du inte en separat serviceavgift för faktureringsbeloppet. Vår lättföretagares lönekalkyler berättar din lön Truster Light tjänst.

Belopp till faktura

2 750 €

Skattesats

32 %

Betala snabbare till ett konto

Belopp som ska betalas in på ditt konto

€1,987.50

Serviceavgiften som ska dras av från faktureringsbeloppet beror på planen. Truster Light paketet är det 3,99%. Beloppet påverkas av olycksfallsförsäkringsavgiften och reseersättningen. Direktlönetillägget är +5%. Truster och Truster Det finns ingen serviceavgift eller separat olycksfallsförsäkringspremie i pro-paketen. Lönekalkyler räknas Truster Light enligt paketet. Kolla in våra andra diskar också.

Tack! Din inlämning har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.